Bruger: Ikke logget ind - Login
S 103 Torpedebåd
Printer venlig udgave
 
 
 
Se vrag i nærheden
Beskrivelse
 
Kilde:$.EFS 1995 pkt 49/1478 Der er 4.12.1995 indført DYKKERFORBUD P<
VRAGET på pos WGS 84 54:53,97 10:07,18 med øjeblikkelig virkning pga store
mængder sprængstoffer i vraget.
Der advares mod ankring og fiskeri i et område med centrum i positionen
54.54,01 10.07,25 og radius 500 meter.
Gentaget i EFS 2000 pkt 1/2
Kilde:$.Bjarne Holm, Vamdrup stævn i 345 grader.
Et flot vrag, der står ret op og ned, uden de helt store skader fra trawl og
lignende, dog mangler den forreste maskinkanon, men den på agterdækket står
der stadig.
Ved agterenden og på dækket ligger der dybdebomber, som man skal holde sig
fra. Indenfor i døren til styrehuset sidder maskintelegrafen. den stadig sidder der, er nok, at den er af aluminium. Hvis man ikke har for
store flasker på, skulle der være en mulighed for at kunne komme ind i den,
men pladsen er trang.
Der er mange små detaljer som kan være meget interessante at studere på
dækket, Begynd ikke at kravle ind i den første gang.
Der kan være en smule net på den men ikke noget af betydning.
BEMæRK:Vær opmærksom på dybdebomberne, HOLD FINGERNE VæK!!
Der kan være en del skibstrafik i området, og ikke alle skibe er lige gode
til at holde udkik efter dykkerskibe.

Søværns-Orientering nr. 18/76 7.maj 76.
Schnell-Boot S 103æs sidste sejlads.
I de første majdage i 1945, i disse dage for 31 år siden, lakkede det store
verdensopgør i Europa mod enden. I Vesttyskland tromlede de amerikanske og
engelske panserkolonner ubønhørligt frem mod nordøst, medens de russiske styr-
ker foretog det sidste stormløb mod rigshovedstaden Berlin.
I begyndelsen af måneden indledte feltmarshal Montgomery i sin kommandovogn
på Lneburger Heide drøftelserne om krigsafslutningen med tyskerne. Alle tyske
flådeenheder i de nordtyske farvande fik ordre til at stå nordover gennem Sun-
det eller Bælterne. Blandt dem var Schnell-Boot S 103. Den 4. maj 1945, samme
dag som den betingelsesløse tyske kapitolations dokumenter blev underskrevet,
befandt motortorpedobåden sig i den sydlige del af Lille Bælt ud for Als i
nærheden af Mommark, da skæbnen indhentede den. Allierede jagerbombere, der
fløj konstant bevæbnede rekognosceringstogter over de danske farvande med ord-
re om at angribe alt, hvad der bevægede sig på havets overflade, fik under pa-
truljering over Lille Bælt øje på S 103. Motortorpedobåden blev angrebet med
raketter og sænket.
31 år skulle der gå, før det sidste kapitel af S 103æs historie kunne skrives.
I Søværns-Orientering Nr. 15 af 9. april i artiklen "15 granater fundet på
Færøerne" omtaltes et orienteringsmøde på Langelandsfort om farlige genstande,
der kan findes på eller i havet eller liggende på stranden. Blandt tilhørerne
til foredraget var et antal medlemmer fra en lokal sportsdykkerklub. Efter mø-
det kontaktedes foredragsholderen af formanden for klubben. Han meddelte, at
klubbens medlemmer ofte dykkede ned til vraget af en tysk motortorpedobåd syd-
øst for Mommark, men at han ved disse dykninger var lidt urolig, idet vraget
tilsyneladende havde dybdebomber ombord. Et par dage senere sendte han Søvær-
nets Minørtjenste en deccaposition på vraget.
I det danske søkort over farvandsområdet var der ikke afmærket noget vrag på
den opgivne position, men da vanddybden over vraget var ca. 30 meter, og vra-
get således ikke var farligt for sejladsen, var dette ikke så mærkeligt.
En af søværnets orlogskuttere udrustet med særligt undervandsdetektionsudstyr,
der består af en sonar af særlig konstruktion, en såkaldt side-scan-sonar,
blev nogen tid senere sendt til den opgivne deccaposition. Undervandsdetek-
tionsudstyret viste, at der som opgivet lå et vrag på havbunden. en af søvær-
nets svømmedykkere gik ned til vraget og kunne efter opstigningen melde, at
det var vraget af en tysk motortorpedobåd fra krigens tid med 5 dybdebomber
henne agter. Vraget stod lige på havbunden på 33 meter vand 3 sømil sydøst for
Mommark, ca. 2 sømil fra kysten.
Søværnets Minørtjeneste er ved at undersøge mulighederne for at bortsprænge
vraget og dybdebomberne, men der er den vanskelighed forbundet hermed, at vra-
get står lige i nærheden af et undervandskabel. I første omgang vil der i Ef-
terretninger for Søfarende blive meddelt, at ankring og fiskeri med bundslæ-
bende redskaber er forbudt i området. (VBS/SMS)

SChefen for Schnellboot S 103 fortæller.
Søværns-orientering har flere gange fortalt om den tyske motortorpedobåd
S 103, der den 4. maj 1945 blev sænket af allierede jagerbombere ud for Mom-
mark på Als. Vraget blev fornylig fundet at svømmedykkere og stedet undersøgt
af søværnets minører, der har fastslået, at bådens 8 dybdebomber ligger ved
siden af vraget. Undersøgelserne er endnu ikke afsluttet.
Søværns-Orienterings omtale blev bragt af danske dagblade og citeret i vest-
tyske aviser. Det blev læst af en organisation med det lange navn "Deutsche
Dienststelle fr die Benachrichtung der n"chsten Angeh"ringen von Gefallenen
der ehemaligen deutschen Wehrmacht", der har sit hovedsæde i Berlin. Organi-
sationen, der navnlig helliger sig omsorg for krigergrave, opsporing af pårø-
rende m.v., satte et efterforskningsarbejde igang, da arkivmateriale vedrø-
rende mange krigsskibe, herunder S 103, er gået tabt. Efter mange anstrengel-
ser og ad mange omveje fik man endelig et resultat, da man fandt et overle-
vende besætningsmedlem, Obermaschinist Hans Schott i Neuss. Han kendte endnu
et par overlevende, og nu har man fundet 9, deriblandt bådens chef, Oberleut-
nant z.S. Hans Wulf Heckel, som bor i Stelle-Ashausen. Her fortæller han,
hvad der skete den skæbnesvangre majdag:
"Den 2. maj 1945 overtog jeg kommandoen over Schnellboot S 103, der lå i Svend
borg. Jeg var velkendt med tjenesten, da jeg i et par år havde været chef og
divisionschef ved en torpedobådsflotille i Middelhavet. S 103 var - med undta-
gelse af enkelte krigserfarne - bemandet med unge uden fronterfaring. Uden mu-
lighed for at give dem en grundig uddannelse fik jeg 2 dage efter min ankomst
ordre til som den eneste krigsvante skibschef i den i Svendborg liggende
Schnellboot-skoleflotille at sejle til Flensborg for at undersøge, om de en-
gelske styrker allerede var trængt så langt frem. Man vidste kun med sikker-
hed, at de var stødt frem over Eider.
Den 4. maj omkring kl. 1400 løb vi ud i overskyet, delvis regnfuldt vejr. Om
bord befandt sig 32 mennesker, hvoraf adskillige, der ikke hørte til besæt-
ningen, men som skulle befordres til Flensborg. Luftrummet over Danmark og
Nordtyskland var bestandig fyldt med fjendtlige luftfartøjer.
Ca. 1 time efter afgangen blev båden ramt af en eksplosion og flere nedslag.
Gennem et hul i skyerne havde en jagerbomber opdaget os. Den angreb først med
raketter, der blev en fuldtræffer, og næsten samtidig fik vi flere træffere
fra flyets kanoner. Uheldigvis var bådens 4 cm kanon og hele dens besætning
sat ud af spillet af raketten. Også vore øvrige våben blev sat ud af spillet,
så vi var ganske forsvarsløse. Også bådens motorer blev ødelagt, og selvom den
midterste motor endnu gik langsomt frem, kunne vi ikke mere manøvrere.
I den følgende halve time blev vi angrebet usfbrudt af 6 bombere - 2 to-motors
og 4 en-motors - indtil båden sank. Da vor redningsbåd var fuldstændig gennem-
hullet, havde vi kun en kapokflåde til rådighed. Det lykkedes at anbringe en-
kelte hårdtsårede i flåden. 6 lettere sårede eller uskadte besætningsmedlem-
mer, hvortil jeg selv hørte, måtte klare sig svømmende med blot et tag i flå-
den. Efter tre kvarters forløb blev vi samlet op af en lille fiskerbåd fra
Mommark, som bragte os i land. Af de 32 ombordværende overlevede kun 12.
Jeg erfarede fra chefen for en opankret minestryger, at der ville blive våben-
tilstand den næste morgen kl. 0800. Netop da vi var kommet i land i Mommark,
så vi ude i Lille Bælt en undervandsbåb, der blev angrebet og beskudt af et
kobbel på ca. 30 jagerfly, indtil den sank. Den nøjagtige position for sænk-
ningen kender jeg ikke", slutter Oberleutnant Heckel sin beretning. Han bekla-
ger, at han ikke har fotografier fra S 103, hvilket skyldes den korte tid, han
var chef om bord.
Den tyske organisation har i øvrigt anmodet søværnet om at tage skyldigt hen-
syn til, at der kan være rester af besætningen i vraget, og det vil naturlig-
vis ske. (MST)

Data efter Erich Gr"ner:
Navn : S 103
Byggeværft : Schlichting-Werft, Travemnde
Byggenummer : 1003
Tonnage : 109 BRT
Største længde : 34,94 meter
Største bredde : 5,28 meter
Dybgang : 1,67 meter
Maskinkraft : 6000 HK
Max skrueomdr. : 1630 omdr./min.
Topfart : 39 knob (72.2km/h)
Aktionslængde : 700 sømil ved 35 knob
Brandstoftanke : 13.500 liter

Kilde:$.Uddrag af artikel af Carsten Woetmann, fra Sportsdykkeren 6/1995
S-103 I DAG:
Mulighederne for at komme ud til S-103 er mange og de lokale dykkerklubber er
at foretrække da de har den fornødne erfaring fra området. Da S-103 kun
ligger 3 sømil fra Mommark og 2 sømil fra kysten er sejltiden ikke det som
spiller den store rolle. Man kan kun lige nå at lave en dykkerplan og få
første hold i dragten, før man har bid og kan sende første hold i vandet med
bundtovet. Som alle andre steder i Danmark er vandet som regel grønt og går
over i et tiltagende mørke når man kommer ned på de 33 meter, men ved Mommark
har man hørt om meget fint sigt i klart vand, så der er gode muligheder for
et fint dyk (Har næsten kunnet se overfladen fra bunden !)
Bunden rundt om S-103 er kedelig og et stykke fra båden begynder mudderet at
blive tykt (i mudderet ligger de fleste af de 20 omkommende og flere
dybhavsbomber. så NIX PILLE !) Selve båden "virker" intakt og er kun lidt
begroet, så det er mulighed for at se enkeltheder og fornemme tingenes
funktion. Det meste iøjnefaldende ved båden er de to store torpedoporte i
hver sin side af stævnen og den store maskinkanon midtskibs bag styrehuset og
kommandobroen. Det er muligt at stikke hovedet ind i styrehuset hvor alt
desværre er blevet "ribbet". Foran styrehuset er en firkantet luge/nedgang.
samt en rund brønd hvor forreste maskinkanon har stået i sin tid. Lige bag
bådens 40 mm kanon midtskibs, kan man se ned til den bageste af bådens tre
motorer. Båden har med disse tre motorer kunne skyde en anselige fart, så
bådene bar deres navn med rette.

EFTER 15 MINUTTER
Lige foran agterdækket rager skibets sidste maskinkanon godt op i landskabet
og på selve agterdækket ligger to små tromler. Den ene er på vej ud over
siden, og den anden halvt nede i en luge midt pil agterdækket. Disse
beholdere indeholder formodentlig tågesyre, så dem rører man ikke ved. Nu har
man snart brugt de første 15 minutter på vraget og det er på tide at finde
bundtovet og begynde sin opstigning, der som altid fra denne dybde skal
indeholde et sikkerhedsdeko på 3 meter i 5 minuttet. S-103 er stadig et besøg
værd. nar man tager højde for dybden og det faktum at båden sank i et meget
trafikeret område. så det gælder også her om at være godt afmærket. Der har
været uheld i området, dog uden tab af dykkere.
(c)Rettet den 08/02-2001. ANDERS CLAUSEN
 
 
Billeddatabase - Tilføj et billede
Billede nr:

Tilføjet af: wreckdiver.dk - 26-07-2005

Tilføjet af: wreckdiver.dk - 28-05-2006

Tilføjet af: wreckdiver.dk - 28-05-2006

Tilføjet af: lasse Ormholt Schrøder - 19-02-2010

Tilføjet af: lasse Ormholt Schrøder - 19-02-2010

Tilføjet af: lasse Ormholt Schrøder - 19-02-2010

Tilføjet af: lasse Ormholt Schrøder - 19-02-2010

Tilføjet af: lasse Ormholt Schrøder - 19-02-2010

Tilføjet af: lasse Ormholt Schrøder - 19-02-2010

Tilføjet af: lasse Ormholt Schrøder - 19-02-2010

Tilføjet af: lasse Ormholt Schrøder - 19-02-2010

Tilføjet af: lasse Ormholt Schrøder - 19-02-2010

Tilføjet af: lasse Ormholt Schrøder - 19-02-2010

Tilføjet af: lasse Ormholt Schrøder - 19-02-2010

Tilføjet af: lasse Ormholt Schrøder - 19-02-2010

Tilføjet af: lasse Ormholt Schrøder - 19-02-2010

Tilføjet af: lasse Ormholt Schrøder - 19-02-2010

Tilføjet af: Morten Beier - 31-01-2018

Tilføjet af: Morten Beier - 31-01-2018
Kommentarer
Gør opmærksom på stil billeder er taget fra video .Optaget i 1997.Sigten er lidt dårlig og filmen har jeg digitaliseret fra hi 8.Første video jeg begyndte med var video 8.I dag bruger jeg sony med 3 chip.hilsen lasse
  • Oprettet den: 19-02-2010 16:11:14 af lasse Ormholt Schrøder


  • Positionen er WGS84 N54.53,942 - E10.07,116.
    Husk der er dykkerforbud :-)
  • Oprettet den: 19-08-2010 19:31:16 af peto


  • Tilføj kommentar


       
    Copyright 1998 - 2023 Vragguiden - For forslag, ris og ros, skriv til webmaster@vragguiden.dk Hits: 38538699- Aktive brugere:7